Home

rss

Opdracht

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, die werd opgericht op 22 december 1995, verstrekt informatie en advies aan de federale regering, en meer bepaald aan de minister van Werk, de voorzitter van de Raad. De missie van de Raad bestaat erin het werkgelegenheidsbeleid op te volgen en de voorstellen te onderzoeken ter bevordering van de banencreatie. In dat verband voert hij onafhankelijke, beargumenteerde en vernieuwende analyses uit over de vroegere en huidige staat van de arbeidsmarkt, alsook over de toekomstige behoeften, teneinde de werking ervan te  optimaliseren. De werkzaamheden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid passen ook in het bredere kader van het werkgelegenheidsbeleid van de Europese Unie, meer bepaald wat betreft de richtsnoeren voor de werkgelegenheid en de aanbevelingen van de Raad van de Europese unie.

De Raad formuleert, in de mate van het mogelijke, concrete en realiseerbare aanbevelingen op maat ter bevordering van de werkgelegenheid, rekening houdend met het algemeen belang en met de specifieke kenmerken van de regionale arbeidsmarkten. Op die manier is hij in staat een wezenlijke bijdrage te leveren aan de beleidsmakers op het vlak van de modernisering van de organisatie van de arbeidsmarkt en haar vermogen om te beantwoorden aan de uitdagingen van de mondialisering, de nieuwe technologieën, sociaaleconomische veranderingen en structurele en institutionele hervormingen.

De Raad is samengesteld uit arbeidsmarktdeskundigen uit de academische wereld, overheidsinstellingen, de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en de private sector. De leden worden benoemd op persoonlijke titel, op grond van hun deskundigheid en ervaring op het vlak van  werkgelegenheid en de arbeidsmarkt, en ze vertegenwoordigen dus niet de instellingen die hen hebben aangesteld. Elf leden worden benoemd op voordracht van de federale minister van Werk en tien leden worden aangesteld door de regeringen van de gewesten en van de Duitstalige Gemeenschap: drie leden worden aangesteld door de Vlaamse regering, drie door de Waalse gewestregering, drie door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een lid wordt aangesteld door de regering van de Duitstalige Gemeenschap. Door deze samenstelling vormt de Raad een uniek platform voor dialoog en uitwisseling van ideeën tussen het federale niveau en de gewesten en gemeenschappen.

Samenstelling

Voorzitter

DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk

Federale leden

Ondervoorzitter

VANACKERE Steven (N) - Vicegouverneur van de Nationale Bank van België

Leden

BIRETTE Yves (F) - Gepensioneerd FOD Werkgelegenheid

CANTILLON Bea (N) - CSB, Universiteit Antwerpen

VANDENBERGH Jean-Marc (F) - Administrateur-generaal Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

DE VOS Marc (N) - Universiteit Gent

REGOUT Baudouin (F) - Commissaris bij het Plan

NICAISE Ides (N) - HIVA/PPW, KU Leuven

SELS Luc (N) - FETEW, KU Leuven

VAN BELLEGEM Sébastien - Université catholique de Louvain

VAN ZEEBROECK Nicolas (F) - ULB

VEN Caroline (N) - Econoom en bestuurder van vennootschappen

Gewestelijke leden

Brussel

DUJARDIN Pascal - Voorzitter Brupart N.V.(Finances.brussels - SRIB) en gedelegeerd bestuurder UCM Bruxelles  

AMBOLDI Cristina (F) - Directeur-generaal Actiris

MICHIELS Peter (N) - Directeur-generaal Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Duitstalige Gemeenschap

LENTZ Christiane - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

Vlaanderen

ADRIAENS Wim - VDAB

DENYS Jan - Randstad

VAN DEN CRUYCE Ann - Vlaamse overheid - Afdeling Werkgelegenheidsbeleid

Wallonië

BRUNET Sébastien - Administrateur général de l'IWEPS

CANNELLA Anne-Françoise - Administratrice générale adjointe de l’AViQ 

YERNA Raymonde - Administratrice générale du FOREM

Secretaris

DE POORTER Geert - Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg